Cách Dán đặc biệt (Paste Special) dữ liệu trong Excel

Trong quá trình sao chép đôi khi chúng ta cần dán nội dung đã sao chép hay cắt từ bộ nhớ vào với một số chọn lọc nào đó, khi đó thay vì dùng lệnh Paste bạn hãy sử dụng Paste Special… Sau khi chọn vùng, ra lệnh Copy, đến đích cần sao chép đến và nhấp phải chuột, chọn lệnh Paste Special…. hộp thoại Paste Special có một số lựa chọn như bảng sau:

Giải thích hộp thoại Paste Special:

All: Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn

Formulas: Dán giá trị và công thức, không định dạng

Values: Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng

Formats: Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức

Comments: Chỉ dán vào chú thích của các ô, bỏ qua tất cả giá trí và công thức

Validation: Chỉ dán vào các qui định xác thực dữ liệu cho vùng đích

All using source theme: Dán vào m i thứ và dùng mẫu định dạng từ vùng nguồn

All except borders: Dán vào mọi thứ và loại bỏ các khung viền

Column widths: Chỉ dán vào thông tin qui định chiều rộng cột

Formulas and number formats: Dán vào giá trị, công thức và các định dạng gốc của các con số , các định dạng khác bị loại bỏ

Values and number formats: Dán vào giá trị, kết quả của công thức và các định dạng gốc của các con số.

None: Không kèm theo việc tính toán nào trên dữ liệu sắp dán vào

Add: Cộng các giá trị của vùng nguồn vào các ô tương ứng ở vùng đích

Subtract: Các ô mang giá trị của vùng đích sẽ trừ đi các ô tương ứng của vùng nguồn.

Multiply: Các ô mang giá trị của vùng đích sẽ nhân với các ô tương ứng của vùng nguồn.

Divide: Các ô mang giá trị của vùng đích sẽ chia cho các ô tương ứng của vùng nguồn

Skip blanks: Không dán đè các ô rỗng ở vùng nguồn vào ô có giá trị ở vùng đích

Transpose: Dán vào và đảo dòng thành cột hoặc ngược lại

Paste Link: Dán vào và tham chi u ô đích đ n ô nguồn